Inkomensverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar.

WGA-hiaatverzekering

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA is van toepassing als het arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en de 80% ligt of als sprake is van volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid. De WGA bestaat uit een loongerelateerde periode, waarvan de duur afhankelijk is van de leeftijd (vanaf 2008 van het arbeidsverleden) en een vervolgperiode. In deze periode is er recht op een loonaanvulling als de resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50% wordt benut. Indien dat niet het geval is, valt de werknemer terug op een WGA-vervolguitkering op minimumniveau. Een WGA-hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op deze WGA-vervolguitkering.

WIA-excedentverzekering

Deze verzekering dekt de inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid met betrekking tot het loon boven de maximale grens van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact