Inkomensverzekering

Ziekteverzuimverzekering

Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren, zijn er in beginsel twee mogelijkheden:
- de conventionele verzekering;
- de stop loss verzekering.
Bij de conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen. Bij de stop loss verzekering geldt een eigen risico in geld: Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere bedrag voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren. De ziekteverzuimverzekering kan op maat worden samengesteld. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de wachttijd en het verzekerde percentage van de loonsom.

WGA-eigenrisicodrager

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA voorziet in de mogelijkheid van eigenrisicodragen voor de werkgever. De werkgever betaalt in dat geval zelf de WIA-uitkeringen aan zijn werknemers en is geen gedifferentieerde WGA-premie verschuldigd. De periode van eigen risicodragen is voor 2006 vastgesteld op vier uitkeringsjaren. De periode van eigenrisicodragen wordt vanaf 1 januari 2007 tien jaar. De WGA eigen risicodragenverzekering neemt de betalingen van de WGA-uitkeringen van de werkgever over. Naar keuze kunnen ook werkgeverslasten worden meeverzekerd.

WGA-hiaatverzekering

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA is van toepassing als het arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en de 80% ligt of als sprake is van volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid. De WGA bestaat uit een loongerelateerde periode, waarvan de duur afhankelijk is van de leeftijd (vanaf 2008 van het arbeidsverleden) en een vervolgperiode. In deze periode is er recht op een loonaanvulling als de resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50% wordt benut. Indien dat niet het geval is, valt de werknemer terug op een WGA-vervolguitkering op minimumniveau. Een WGA-hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op deze WGA-vervolguitkering.

WIA-exceedenteverzekering

Deze verzekering dekt de inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid met betrekking tot het loon boven de maximale grens van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Het maximale jaarloon in het kader van de WIA bedraagt in 2006 € 43.771. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het meerdere loon kan worden verzekerd bij een particuliere verzekeraar.


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact